Người học

Luận văn Thạc sĩ

Bản tóm tắt luận văn của 15 học viên ngành thạc sĩ Ngôn ngữ Anh đã hoàn thành bảo vệ và nộp lưu chiểu, xem chi tiết tại tệp đính kèm dưới đây.

1. Tóm tắt luận văn Thạc sĩ của học viên Đặng Thị Hiên.

2. Tóm tắt luận văn Thạc sĩ của học viên Dương Khánh Linh.

3. Tóm tắt luận văn Thạc sĩ của học viên Dương Quỳnh Nga.

4. Tóm tắt luận văn Thạc sĩ của học viên Hà Thị Hải Huyền.

5. Tóm tắt luận văn Thạc sĩ của học viên Lê Thị Nhung.

6. Tóm tắt luận văn Thạc sĩ của học viên Lữ Thị Diệu Phương .

7. Tóm tắt luận văn Thạc sĩ của học viên Lương Chiến Công.

8. Tóm tắt luận văn Thạc sĩ của học viên Nguyễn Hải Vân.

9. Tóm tắt luận văn Thạc sĩ của học viên Nguyễn Linh Duy.

10. Tóm tắt luận văn Thạc sĩ của học viên Nguyễn Thị Ngọc Anh.

11. Tóm tắt luận văn Thạc sĩ của học viên Nguyễn Thị Ngọc Ánh.

12. Tóm tắt luận văn Thạc sĩ của học viên Nguyễn Thị Nhật Lệ.

13. Tóm tắt luận văn Thạc sĩ của học viên Nguyễn Thị Yến Anh.

14. Tóm tắt luận văn Thạc sĩ của học viên Nguyễn Việt Long.

15. Tóm tắt luận văn Thạc sĩ của học viên Vũ Xuân Quang.

Chia sẻ: