Người học

Tài liệu tuần sinh hoạt công dân đầu khoá

Tài liệu tuần sinh hoạt công dân đầu khoá

Nội dung 1: Các nội dung liên quan đến giáo dục chính trị, tư tưởng; Luật giáo dục đại học

– Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.

– Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 4/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

– Chỉ thị số 05-CT/TW học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Luật Giáo dục đại học 2012.

– Luật Giáo dục sửa đổi năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020).

– Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

– Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 3/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”.

– Quyết định số 3296/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025”.

Nội dung 2: Các quy định về đào tạo

– Quyết định 1775/QĐ-ĐHTN ngày 6/10/2021 của Đại học Thái Nguyên về việc ban hành quy định về đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ của top những nhà cái uy tín nhất việt nam – ĐHTN.

– Quyết định 2355/QĐ-ĐHTN ngày 24/12/2001 về việc ban hành Quy định chuẩn năng lực ngoại ngữ đầu ra đối với sinh viên hệ chính quy của top những nhà cái uy tín nhất việt nam – ĐHTN.

Nội dung 3: Các nội dung liên quan đến Thanh tra – Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục

– Quyết định số 90/QĐ-ĐHTN ngày 09/01/2023 về việc ban hành Quy định công tác thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập hệ chính quy tại top những nhà cái uy tín nhất việt nam – ĐHTN.

– Quyết định 2074/QĐ-ĐHTN ngày 22/11/2021 về việc ban hành Quy định tạm thời công tác thi, kiểm tra đánh giá học phần bằng hình thức trực tuyến của top những nhà cái uy tín nhất việt nam – ĐHTN.

Nội dung 4: Các quy định về quản lý người học

– Quy định công tác học sinh sinh viên hệ chính quy.

– Quy đinh học bổng khuyến khích học tập.

– Quy định quản lý hồ sơ sinh viên.

– Quy định cấp và sử dụng thẻ sinh viên.

– Quy định chủ nhiệm lớp.

– Quy định cố vấn học tập.

– Quy định ngoại trú.

– Quy định nội trú.

– Quy định xét điểm rèn luyện.

– Quy chế quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú ban hành kèm theo Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 28/2/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

– Quy chế phối hợp số 606/QCPH-CAT-ĐHTN-SGDĐT ngày 14/4/2021 về thực hiện Thông tư liên tịch số 06/TTLT- BCA-BGD&ĐT ngày 28/8/2015 của liên Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong ngành giáo dục và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

– Hướng dẫn liên tịch số 1210/HD – BHXH – ĐHTN ngày 28/7/2023 thực hiện Bảo hiểm y tế HSSV năm hocj 2023 – 2024.

Nội dung 5: Các nội dung liên quan đến Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên; hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

– Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015.

– Luật Thanh niên 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021).

– Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

Nội dung 6: Các nội dung liên quan đến đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự trong nhà trường

– Luật an toàn thông tin mạng.

– Luật An ninh mạng 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

Nội dung 7: Các nội dung liên quan đến phòng cháy chữa cháy, kiến thức pháp luật về an toàn phòng, chống cháy nổ, công tác đảm bảo về an toàn phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm, cứu hộ trong trường học và nơi ở.

– Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện ATVSLĐ và quan trắc môi trường lao động.

– Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Nội dung 8: Các nội dung liên quan đến cơ hội học tập và nghiên cứu chuyên sâu dành cho sinh viên từng chuyên ngành.

Nội dung 9: Các nội dung liên quan đến định hướng, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp

Nội dung 10: Các nội dung liên quan thông tin về chương trình học bổng, việc làm sau tốt nghiệp

Nội dung 11: Các nội dung liên quan đến tài chính, hình thức thu học phí, lệ phí

– Hướng dẫn dịch vụ thanh toán học phí online.

Nội dung 12: Các nội dung liên quan đến hướng dẫn, khai thác thông tin, sử dụng thiết bị tại Trung tâm Số – ĐHTN

– Giới thiệu về Trung tâm số – ĐHTN.

– Giới thiệu về Thư viện top những nhà cái uy tín nhất việt nam .

 

 

Chia sẻ: