Biểu mẫu Đào tạo

Các văn bản pháp quy và các quy định liên quan_Thạc sĩ

Các văn bản pháp quy và các quy định liên quan

  • Quyết định số: 871/QĐ-ĐHTN. Quyết định ban hành Quy định tạm thời về nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên và các đơn vị thành viên trong tuyển sinh và quản lý đào tạo trình độ sau đại học.
  • Quyết định số: 906/QĐ- ĐHTN. Quyết định ban hành Quy định đào tạo thạc sĩ của top những nhà cái uy tín nhất việt nam – Đại học Thái Nguyên.
  • Quyết định số: 918/QĐ-ĐHTN. Quyết định về việc ban hành Quy định về luận văn thạc sĩ của top những nhà cái uy tín nhất việt nam – Đại học Thái Nguyên. 
  • Quyết định số: 795/QĐ-ĐHTN. Quyết định ban hành Quy định về tổ chức bảo vệ tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến dành cho các hệ đào tạo tại Đại học Thái Nguyên. 
  • Quyết định số: 127/QĐ-ĐHTN. Quyết định ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên.
  • Quyết định số: 945/QĐ-ĐHTN. Quyết định về việc Ban hành Quy định công tác thi, kiểm tra đánh giá học phần hệ đào tạo thạc sĩ của top những nhà cái uy tín nhất việt nam . 
  • Quyết định số: 465/QĐ-ĐHTN. Quyết định ban hành Quy định quy trình xét tuyển trong các kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên.
  • Thông tư số: 23/2021/TT-BGDĐT. Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ. 
  • Thông tư số: 17/2021/TT-BGDĐT. Thông tư Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. 
Chia sẻ: