top những nhà cái uy tín nhất việt nam,trò chơi nổi tiếng

CÔNG KHAI GIÁO DỤC

Giấy chứng nhận kiểm định CTĐT Sư phạm Tiếng Anh theo tiêu chuẩn AUN-QA

THÔNG TIN CÔNG KHAI

NĂM HỌC 2022 - 2023

Thông tin công khai năm học 2022 – 2023

1. Biểu 01: Chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, chuyên ngành đào tạo năm học 2022 –  2023. 

2. Biểu 02: Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành. 

3. Biểu 17: Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của top những nhà cái uy tín nhất việt nam – Đại học Thái Nguyên năm học 2022 – 2023. 

4. Biểu 18: Thông báo công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế tại top những nhà cái uy tín nhất việt nam – Đại học Thái Nguyên năm học 2022 – 2023.

Biểu 18A: Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại. 

Biểu 18B: Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm. 

Biểu 18C: Các môn học của từng khoá học, chuyên ngành. 

Biểu 18D: Danh sách tên giáo trình, tài liệu tham khảo cho từng chương trình đào tạo năm học 2022 – 2023

Khoa tiếng Trung Quốc.

Khoa Khoa học cơ bản.

Khoa tiếng Anh. 

Bộ môn tiếng Nga – tiếng Pháp.

Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hoá Phương Đông. 

Biểu 18E. Công khai thông tin về đồ án, khoá luận, luận văn, luận án tốt nghiệp. 

Biểu 18H: Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức.

Biểu 18I: Công khai thông tin đề tài nghiên cứu khoa học năm 2021 – 2022. 

5. Biểu 19:

– Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của sơ sở giáo dục đại học, trường Cao đẳng Sư phạm, Trung cấp Sư phạm năm học 2022 – 2023.

– Tiêu chuẩn định mức sử dụng công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của top những nhà cái uy tín nhất việt nam – Đại học Thái Nguyên.

6. Biểu 20: Thông báo công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của top những nhà cái uy tín nhất việt nam – Đại học Thái Nguyên năm học 2021 – 2022. 

NĂM HỌC 2021 - 2022

Thông tin công khai năm học 2021 – 2022

Thông tin công khai năm học 2021- 2022

1. Biểu 01: Chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, chuyên ngành đào tạo năm học 2021 – 2022.

2. Biểu 02: Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành.

3. Biểu 03: Thông báo công khai số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo bồi dưỡng.

4. Biểu 17: Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của top những nhà cái uy tín nhất việt nam – Đại học Thái Nguyên năm học 2021 – 2022.

5. Biểu 18: Thông báo công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế tại top những nhà cái uy tín nhất việt nam – Đại học Thái Nguyên năm học 2021 – 2022.

6. Biểu 19: Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của sơ sở giáo dục đại học, trường Cao đẳng Sư phạm, Trung cấp Sư phạm năm học 2021 – 2022.

7. Biểu 20: Thông báo công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của top những nhà cái uy tín nhất việt nam – Đại học Thái Nguyên năm học 2021 – 2022.

NĂM HỌC 2020 - 2021

Thông tin công khai năm học 2020 – 2021

1. Biểu 01: Chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, chuyên ngành đào tạo năm học 2020 – 2021.

2. Biểu 02: Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành.

3. Biểu 03: Thông báo công khai số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo bồi dưỡng.

4. Biểu 17: Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của top những nhà cái uy tín nhất việt nam – Đại học Thái Nguyên năm học 2020 – 2021.

5. Biểu 18: Thông báo công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế tại top những nhà cái uy tín nhất việt nam – Đại học Thái Nguyên năm học 2020 – 2021.

6. Biểu 19: Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của sơ sở giáo dục đại học, trường Cao đẳng Sư phạm, Trung cấp Sư phạm năm học 2020 – 2021.

7. Biểu 20: Thông báo công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của top những nhà cái uy tín nhất việt nam – Đại học Thái Nguyên năm học 2020 – 2021.

NĂM HỌC 2019 - 2020

Thông tin công khai năm học 2019 – 2020

Biểu 01 : Chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, ngành, chuyên ngành đào tạo năm học 2019 – 2020.

Biểu 03 : Thông báo công khai số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo bồi dưỡng.

Biểu 17: Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của top những nhà cái uy tín nhất việt nam – Đại học Thái Nguyên năm học 2019 – 2020.

Biểu 18: Thông báo công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế tại top những nhà cái uy tín nhất việt nam – Đại học Thái Nguyên năm học 2019 – 2020.

Biểu 19: Thông báo Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2019 – 2020.

Biểu 20: Thông báo công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của top những nhà cái uy tín nhất việt nam – Đại học Thái Nguyên năm học 2019 – 2020.

NĂM HỌC 2018 - 2019

Thông tin công khai năm học 2018 – 2019

Biểu 01 : Chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, ngành, chuyên ngành đào tạo năm học 2018 – 2019.

Biểu 03 : Công khai số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo bồi dưỡng.

Biểu 17 : Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Khoa Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên năm học 2018 – 2019.

Biểu 18 : Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế tại Khoa Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên năm học 2018 – 2019.

Biểu 19 : Công khai thông tin cơ sở vật chất của Khoa Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên năm học 2018 – 2019.

Biểu 20 : Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Khoa Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên năm học 2018 – 2019.

Phụ lục 01: Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên Khoa Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên tốt nghiệp năm 2017.

NĂM HỌC 2017 - 2018

Thông tin công khai năm học 2017 – 2018

Biểu 03: Thông báo công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục.

Biểu 06 : Thống kê về sinh viên.

Biểu 07: Công khai danh sách cán bộ giảng viên tham gia từng chương trình đào tạo hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017 – 2018.

Biểu 08: Công khai danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường (phân theo đơn vị) năm học 2017 – 2018.

Biểu 09: Công khai danh sách giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sĩ tham gia từng chương trình đào tạo năm học 2017 – 2018.

Biểu 20 : Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2017 – 2018.

Biểu 21: Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng.

Biểu 22: Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2017 – 2018.

Biểu 23: Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2017 – 2018.

Biểu Tổng hợp : Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2017 – 2018.

NĂM HỌC 2016 - 2017

Thông tin công khai năm học 2016 – 2017

Biểu 01: Biểu tổng hợ Xem tại đây

Biểu 04: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016 – 2017.

Biểu 06: Thống kê về sinh viên (sinh viên hệ chính quy tập trung theo ngân sách nhà nước) tính đến tháng 12 năm 2016.

Biểu 07: Thống kê danh sách giảng viên cơ hữu theo từng chương trình đào tạo tính đến tháng 12 năm 2016.

Biểu 08: Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên của Khoa Ngoại ngữ (phân theo đơn vị).

Biểu 09: Danh sách giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sỹ tham gia từng chương trình đào tạo (theo điều lệ trường đại học).

Biểu 10: Danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo.

Biểu 20: Thông báo công khai cam kết chất lượng giáo dục đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016 – 2017.

Biểu 21: Thông báo công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng tính đến tháng 12 năm 2016.

Biểu 22: Thông báo công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, đẳng năm học 2016 – 2017 tính đến tháng 12 năm 2016.

Biểu 23: Thông báo công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học cao đẳng năm học 2016 – 2017 tính đến tháng 12 năm 2016.

NĂM HỌC 2015 - 2016

Thông tin công khai năm học 2015-2016

Biểu 1: Biểu tổng hợp, Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục Đại học, cao đẳng Năm học 2015-2016.

Biểu 2: Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học cao đẳng.

Biểu 3: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015-2016.

Biểu 4: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015-2016.

Biểu 5 : Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng.

Biểu 6: Thống kê về sinh viên.

Biểu 7: Thống kê danh sách giảng viên cơ hữu theo từng chương trình đào tạo.

Biểu 8: Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên của Khoa Ngoại ngữ (phân theo đơn vị).

Biểu 9: Danh sách giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sỹ tham gia từng chương trình đào tạo (theo điều lệ trường đại học).

Biểu 10: Danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo.

Biểu 11:Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015-2016.

NĂM HỌC 2014 - 2015

Thông tin công khai năm học 2014 – 2015 (Tính đến tháng 4 năm 2015)

Biểu 1: Biểu tổng hợp – Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Biểu 2: Công khai cơ sở vật chất

Biểu 3: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

Biểu 4: Công khai tài chính

Biểu 5: Công khai chất lượng đào tạo thực tế

Biểu 6: Thống kê về sinh viên (Sinh viên hệ chính quy tập trung theo ngân sách nhà nước)

Biểu 7: Thống kê danh sách giảng viên cơ hữu theo từng chương trình đào tạo

Biểu 8: Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường (phân theo đơn vị)

Biểu 9: Danh sách giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sỹ tham gia từng chương trình đào tạo

Biểu 10: Danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo

Biểu 11: Công khai cam kết chất lượng giáo dục

SFL MENU x