top những nhà cái uy tín nhất việt nam,trò chơi nổi tiếng

BAN GIÁM HIỆU top những nhà cái uy tín nhất việt nam

GVCC.TS. Lê Hồng Thắng

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - HIỆU TRƯỞNG

– Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của Nhà trường theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

– Trực tiếp phụ trách các công tác:

+ Hành chính và các nội dung công tác liên quan tới Tổ chức cán bộ.

+ Cơ sở vật chất và các nội dung liên quan tới công tác Tài chính.

+ Thi đua khen thưởng và kỷ luật.

+ An ninh trật tự, an toàn xã hội.

+ Thanh tra, Pháp chế.

+ Công nghệ thông tin – Thư viện.

+ Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Phó Hiệu trưởng khi được đề nghị hoặc khi thấy cần thiết.

– Phụ trách đơn vị: Phòng Tổng hợp.

– Sinh hoạt hành chính tại Phòng Tổng hợp.

– Email: lethang.llmcc.com

PHÓ BÍ THƯ - PHÓ HIỆU TRƯỞNG

– Trực tiếp phụ trách công tác:

+ Đào tạo, bồi dưỡng (Đại học, Sau đại học; Chính quy, văn bằng hai, liên thông, vừa làm vừa học).

+ Quản lý người học.

– Phụ trách các đơn vị:

+ Phòng Đào tạo và Quản lý người học.

+ Các Khoa và Bộ môn thuộc Trường.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

– Sinh hoạt hành chính tại Phòng Đào tạo và Quản lý người học.

– Email: luuquangsang.llmcc.com

TS. LƯU QUANG SÁNG

TS. ĐẶNG THỊ THANH HƯƠNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

– Trực tiếp phụ trách công tác:

+ Quản lí khoa học và đối ngoại.

+ Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

– Phụ trách các đơn vị:

+ Phòng Quản lí khoa học và đối ngoại.

+ Thanh tra Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

– Sinh hoạt hành chính tại Phòng Quản lý khoa học và Đối ngoại.

– Email: [email protected]

SFL MENU x