Thông báo học bổng toàn phần Chevening 2024/2025 của Chính phủ Anh

Thông báo số: 4906/UBND-KGVX, ngày 28/9/2023. Chi tiết xem dưới đây